Deze website maakt gebruik van cookies

Deze website gebruikt cookies om filmpjes van YouTube te tonen en social mediaknoppen van Facebook, Twitter en Pinterest (third party cookies). Als je deze cookies niet wil, dan kun je dat hier aangeven. De betreffende functionaliteit wordt dan uitgeschakeld. Wij plaatsen zelf wel altijd functionele cookies voor de werking van onze website en (anonieme) analytische cookies om onze site te verbeteren.

Ontdek de verhalen van Zuid-Holland

29 vragen over de Zuid-Hollandse geschiedenis

Hoe staat het met uw kennis van de Zuid-Hollandse geschiedenis? De vragen (en antwoorden) van de allereerste Zuid-Hollandse Geschiedenisquiz op een rij. De antwoorden worden onderaan elk onderdeel vermeld.

Hoe staat het met uw kennis van de Zuid-Hollandse geschiedenis? De vragen (en antwoorden) van de allereerste Zuid-Hollandse Geschiedenisquiz op een rij. De antwoorden worden onderaan elk onderdeel vermeld.    

Ronde 1: Lokale en regionale geschiedenis

1. Nieuwerkerk aan den IJssel* De dorpskerk van Nieuwerkerk aan den IJssel is gesticht vanuit:
a. Hillegersberg
b. Capelle aan den IJssel
c. Krimpen aan den IJssel
d. Ouderkerk aan den IJssel

2. Schoonhoven ** De naam Schoonhoven betekent:
a. Onkruidvrije hoeve
b. Mooie hof (=tuin)
c. Mooie haven
d. Schone have (=bezitting)

3. Westland Welke Westlandse plaats kreeg in de Middeleeuwen (1246) stadsrecht? a. ’s-Gravenzande
b. Honselersdijk
c. Monster
d. Naaldwijk

4. Zoetermeer Voor het ontzet van Leiden in 1574 moesten de Watergeuzen Zoetermeer passeren. Dit is gelukt door de Spanjaarden in Zoetermeer:
a. te verdrijven
b. te ontwijken
c. weg te lokken
d. in de pan te hakken

5. Delft De industriële revolutie kwam in Nederland relatief laat op gang. Zo werd in Delft pas in 1869 een grote gist- en spiritusfabriek opgericht. Wie was/waren de oprichter(s) van deze fabriek?
a. Jacob van Marken
b. Bernardus Brinkers
c. Jurgens en van den Bergh
d. Arie Cornelisz. van der Spek

6. Gorinchem De ‘Martelaren van Gorcum’zijn in 1572 terechtgesteld door:
a. het stadsbestuur van Gorcum
b. de Inquisitie
c. de Raet van Beroerte
d. de Watergeuzen

7. Krimpenerwaard *** Gebieden als de Krimpenerwaard zijn niet verveend omdat:
a. de boeren de voorkeur gaven aan verbouw van hennep boven vervening.
b. de ambachtsheren bij vervening aan status zouden verliezen.
c. de waterschappen vervening verboden.
d. het daar aanwezige veen geen geschikte brandstof (turf) opleverde.

8. Alblasserwaard en Vijfheerenlanden Wat is een "harseslappie" ?
a. een slaapmuts voor een baby
b. een slabbetje voor peuters
c. een gehaakte muts voor vrouwen
d. een zakdoek voor pruimende mannen

9. Delft en Westland De jongste woonkern van de Gemeente Westland is:
a Maasdijk
b Kwintsheul
c Heenweg
d Poeldijk

10. Zoetermeer en omgeving Het Zoetermeerse Meer was een:
a. plas ontstaan na een doorbraak bij de Reguliersdam tijdens de Sint-Elisabetsvloed
b. plas die een gevolg was van de inundaties voor het ontzet van Leiden
c. veenplas die is ontstaan door het slagturven
d. natuurlijk meer

11. Schieland Bij welke polder in Schieland is voor het eerst stoombemaling toegepast?
a. De polder Blijdorp
b. De Eendrachtspolder bij Zevenhuizen
c. De Zuidplaspolder
d. De Prins Alexanderpolder

Antwoorden 1e ronde (lokale en regionale geschiedenis): 1d*, 2a**, 3a, 4b, 5a, 6d, 7 a***, 8c, 9a****, 10d, 11a. NB: *1b is ook goedgerekend ** het oorspronkelijke antwoord was 2a, maar bij nader inzien blijkt er geen consensus te bestaan over de oorsprong van de naam Schoonhoven. *** Ook antwoord 7d is goed gerekend.

Ronde 2 (Open vragen)

12. Wat is de etymologische herkomst van het woord ´stadhouder´?

13. In november riep Troelstra, de leider van de SDAP, zowel in Rotterdam als in de Tweede Kamer op tot een niet-bloedige revolutie. Hij was ervan overtuigd dat de revolutie, die op dat moment in Duitsland gaande was niet op zou houden bij de Nederlandse grens. Hij bleek de situatie fout ingeschat te hebben en zijn optreden zou de geschiedenis ingaan als ´de vergissing van Troelstra´. Welk gevolg had dit voor de politieke positie van de SDAP in de landelijke politiek?

14. In 1018 versloeg de Hollandse Graaf Dirk III bij Vlaardingen het leger van de Duitse Keizer. Wat was het belangrijkste politieke gevolg van deze overwinning?

15. Johan de Witt heeft gepoogd de invloed van de Oranjes in het landsbestuur te minimaliseren. Dat is hen gedurende bijna twintig jaar gelukt. Hij was ervan overtuigd dat de ‘ware vrijheid’ het meest gebaat was bij bewind van regenten. Welke persoonlijke reden had Johan de Witt om argwanend tegenover de Oranjes te staan?

Antwoorden 2e ronde: 12. Stadhouder betekent plaatsvervanger(van de vorst, ter plekke), 13. SDAP werd lange tijd uitgesloten van regeringsdeelname (tot 1939, kabinet De Geer) 14. Een onafhankelijk graafschap Holland, 15. Willem II had zijn vader, Statenlid Jacob de Witt, in 1650 enkele maanden gevangen laten zetten in Loevestein, met een aantal andere politieke tegenstanders

Ronde 3 Provinciebreed

16. Na het vertrek van de Romeinen verdween het christendom grotendeels uit onze landen. Waar vandaan kwamen zendelingen als Willibrord en Bonifatius die rond 700 de christelijke leer in onze landen kwamen prediken?
a. Uit Rome
b. Uit het Byzantijnse Rijk
c. Uit het Rijk van Karel de Grote
d. Uit Engeland

17. In welk van de onderstaande steden was een kamer (=afdeling) van de VOC gevestigd?
a. Gouda
b. Leiden
c. Den Haag
d. Delft

18. Stelling 1: Johan van Oldebarneveldt werd in 1619 als gevolg van een politiek en godsdienstig conflict met Prins Maurits op het schavot in Den Haag onthoofd. Stelling 2: Johan de Witt werd in 1672 in Den Haag vermoord omdat hij ervan verdacht werd de Republiek aan de binnenvallende Fransen te hebben verraden.
a. Stelling 1 en 2 zijn juist
b. Stelling 1 en 2 zijn onjuist
c. Stelling 1 is juist en stelling 2 is onjuist
d. Stelling 2 is juist en stelling 1 is onjuist

19. Diverse kleine spoorlijnen in Zuid-Holland werden in de jaren dertig van de 20e eeuw opgeheven. Dit was in de eerste plaats een gevolg van:
a. het toenemend gebruik van de fiets
b. de concurrentie van busmaatschappijen
c. het toenemend gebruik van de auto
d. de economische crisis van de jaren dertig

20. Gemiddeld genomen is in veel Zuid-Hollandse dorpen de oudste vrijetijdsvereniging:
a. de postduivenvereniging
b. de schaakvereniging
c. de toneelvereniging
d. de ijsclub

21. Welke van de onderstaande opmerkingen over de Vlaardingencultuur is juist?
De Vlaardingencultuur:
a. is beroemd geworden vanwege haar ver ontwikkelde ijzerbewerking.
b. is een cultuur uit de overgangsperiode van jagen naar landbouw.
c. is voor ons land de belangrijkste cultuur uit de Oude Steentijd.
d. is bekend geworden i.v.m. de resten van paalwoningen die in de natte delta bij Vlaardingen zijn gevonden.

22. In de 15e en 16e eeuw probeerden de landheren, zoals de Bourgondiërs en de Habsburgers, die over (een groot deel van) de Nederlanden heersten belasting te heffen. Welke van de onderstaande voorbeelden was géén voorbeeld van landsheerlijke belastingpolitiek?
a. De Enqueste van 1494
b. De Informacie van 1514
c. De Tiende Penning van 1569
d. Het Tiendrecht

23. De eerste vrije Statenvergadering in 1572 in Dordrecht was revolutionair omdat: a. daar de afzwering van Filips II in werking werd gezet.
b. daar de katholieken verboden werd hun godsdienst in het openbaar uit te oefenen.
c. men eigenmachtig bijeenkwam zonder daartoe door de landsheer uitgenodigd te zijn.
d. daar besloten werd een prijs op het hoofd van Alva te plaatsen.

24. Wat wordt er verstaan onder de Hollandse Zending?
a. De verspreiding van het protestantse geloof in de gebieden die onder het gezag van de VOC stonden
b. De afvaardiging van de Republiek naar de besprekingen die vooraf gingen aan de vrede van Munster
c. De benaming voor de rooms-katholieke kerk tijdens de Republiek
d. De afvaardiging van het gewest Holland in de Staten Generaal

25. Welke plaatsnaam is niet het gevolg van de afdamming van een natuurlijke veenontwatering (veenstroom)
a. Zwammerdam
b. Alblasserdam
c. Rotterdam
d. Schiedam

Antwoorden 3e ronde: 16d, 17d, 18a, 19b, 20d, 21b, 22d, 23c, 24c, 25a

Ronde 4 Open vragen

26. Tussen 1824 en 1875 zijn heel wat kerken gebouwd die vallen onder de verzamelnaam ´Waterstaatskerk´. Verklaar de naam ´Waterstaatskerk´.

27. Op 17 september 1944 werd door onze regering in Londen het spoorwegpersoneel in bezet Nederland opgeroepen te gaan staken. Om welke militaire reden werd juist toen opgeroepen tot staking?

28. De zakenman en politicus Lodewijk Pincoffs (1827-1911) vluchtte in 1879 van Rotterdam naar New York. De aanleiding daartoe was fraude met de gelden van een aantal ondernemingen. Toch is Pincoffs ook van grote betekenis geweest voor Rotterdam. Wat was de belangrijkste betekenis van Pincoffs voor Rotterdam?

29. Wat was de belangrijkste verdienste van de Delftenaar Anthonie van Leeuwenhoek voor de natuurwetenschap?

Antwoorden 4e ronde: 26. Waterstaatskerken werden tussen 1824 en 1875 met financiële steun van het Rijk gebouwd. Ontwerp en bouw vielen onder controle van het ministerie van Waterstaat, 27. De geallieerden gingen operatie Market Garden uitvoeren en het moest de Duitsers moeilijk worden gemaakt om troepen en materiaal naar het strijdtoneel te verplaatsen, 28. Pincoffs speelde een belangrijke rol bij de 'sprong naar zuid' in Rotterdam, de uitbreiding van de haven maar dan op de zuidoever van de Maas, 29. Anthonie van Leeuwenhoek maakte microscopen waardoor hij voor het eerst micro-organismen kon waarnemen.

Reacties

  1. anoniem

    Hoe heet de soort stad Rotterdam (ook wel genoemd) Antwoord : Havenstad

    28 mei 2015

Plaats reactie

Om spam te voorkomen, stellen wij u een eenvoudige vraag. Vult u alstublieft het antwoord hieronder in.